Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pravidla spracúvania osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Predávajúci Lucia Neugebauerová - Let's play (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ") informuje kupujúceho (ďalej tiež ako "dotknutá osoba") o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako "zákon o OOÚ") zdelením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: Lucia Neugebauerová - Let's play
IČO: 51 366 771
DIČ: 1081302915
Adresa: Irkutská 13
040 12 Košice

Emailová adresa: office@letsplaykids.sk
Telefónne číslo: +421 907 308 860


2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: Lucia Neugebauerová


3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.


4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

• Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

• Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.


5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracovanie osobných údajov z dôvodu poskytnutia kurzu.


6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:
Účtovník, Inštruktor

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.


7. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy. Dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.


8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• na opravu osobných údajov,
• na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• namietať spracúvanie osobných údajov,
• na prenosnosť osobných údajov,
• podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu office@letsplaykids.sk, telefónne číslo +421 907 308 860, alebo písomne na poštovú adresu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.


9. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné akceptovať prihlášku na kurz, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienkok pohybových kurzov pre predávajúceho a kupujúceho.