Všeobecné podmienky

1. Úvodné ustanovenia


1.1. Tieto všeobecné podmienky výcvikových kurzov ("VK") sa vzťahujú na kurzy pohybového vzdelania pre deti a rodičov s deťmi alebo ak je tak určené aj na iné podujatia pohybového charakteru ("kurz"), organizované Lucia Neugebauerová - Let's play, ("Let's play "), so sídlom Irkutská 13, 040 12 Košice IČO: 51 366 771 , zapísaná v Živnostenskom registri č. 820-98530 zo dňa 16.9.2022, číslo spisu OU-KE-OZP1-2022/036869-4

1.2. Cieľom kurzov je vytvorenie podmienok a zabezpečenie vedenia kurzu odborne spôsobilou osobou ("inštruktor/lektor/tréner"), aby si účastníci kurzu "Hrošíky I., II." a "Sloníky I., II., " mohli osvojiť základy pohybových techník a aktivít, prípadne (podľa okolností) rozvíjať a zdokonaľovať svoj psychomotorický vývoj v sprievode rodiča a účastníci kurzu "Levíky I., II." zdokonaľovanie naučených techník v sprievode lektora za prítomnosti rodičov.
Let's play negarantuje, že každý účastník kurzu po jeho absolvovaní dosiahne určitú výkonnostnú úroveň, ktorú by účastník mohol očakávať.

1.3. Zmluva medzi Let's play a účastníkom kurzu vzniká okamihom, kedy sa účastník spôsobom podľa časti 2. týchto VP záväzne prihlási na kurz. Od tohto okamihu sa Let's play, za podmienok uvedených v týchto VP a Obchodných podmienkach, zaväzuje umožniť účastníkovi kurzu účasť na ním zvolenom kurze a zabezpečiť odborné vedenie kurzu. Účastník sa zaväzuje zaplatiť Let's play poplatok za kurz vo výške a spôsobom podľa časti 3 týchto VP a postupovať podľa týchto VP a pri vedení kurzu sa riadiť pokynmi Let's play.

1.4. Pre účely týchto VP sa pojmom "účastník" alebo "Vami" rozumie, podľa okolností,
(i) účastník kurzu, ak ide o osobu plne spôsobilú na právne úkony,
(ii) dieťa, ktoré sa účastní kurzu a jeho zákonného zástupcu v ostatných prípadoch.


2. Prihlásenie na kurzy a úhrada za kurzy

2.1. Aktuálna ponuka kurzov je dostupná www.letsplaykids.sk/rezervacie

2.2. Cez sviatky sa výučba kurzov nekoná.

2.3. Záujemca o kurz si môže z ponuky kurzov vybrať ktorýkoľvek kurz ak spĺňa podmienky pre daný kurz.
Let's Play vyzýva záujemcov o kurzy, aby výber kurzu prispôsobili svojim schopnostiam a skúsenostiam a predovšetkým, aby pri výbere kurzu dôkladne zvážili zdravotný stav a vek svojho dieťaťa.
Kurzy organizované Let's Play vyžadujú primeranú mieru fyzickej zdatnosti (podľa druhu zvoleného kurzu). Je dôležité, aby ste si pozorne prečítaní popis kurzu a informáciu, pre koho je daný kurz určený.
Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník potvrdzuje, že mu je známy jeho zdravotný stav a tento považuje za vhodný pre účasť na zvolenom kurze a zároveň, že mu nie sú známe iné skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo mohli účastníka obmedzovať v účasti na kurze, či vykonávaní fyzickej činnosti.

2.4. Ak inštruktor/lektor/tréner daného kurzu, zistí, že ste si zvolili kurz, ktorý nezodpovedá schopnostiam a danostiam alebo zdravotnému stavu, Vášho dieťaťa, Let's play si vyhradzuje právo preradiť Vás na iný, pre Vás vhodný, kurz alebo ak s preradením nebudete súhlasiť ukončiť Vašu účasť na danom kurze; storno podmienky podľa týchto VP tým nie sú dotknuté.

2.5. Na nový kurz je možné sa prihlásiť cez rezervačný systém na webstránke:
www.letsplaykids.sk/rezervacie

2.6. Pri rezervácií postupujte podľa pokynov.
Pred odoslaním rezervácie na kurz sa oboznámte s týmito VP a na znak Vášho súhlasu s nimi zaškrtnite príslušné políčko na to určené. Odoslaním sa Vaša rezervácia stáva záväznou.

2.7. Let's play môže umožniť prihlásenie aj na už prebiehajúci kurz, a to telefonicky alebo emailom na nasledovných kontaktných údajoch: +421 907 308 860, office@letsplaykids.sk.
Ak nebude určené alebo dohodnuté inak, v tomto prípade sa Vaša rezervácia na kurz stáva záväznou okamihom, kedy odošlete rezerváciu prostredníctvom rezervačného systému na vybraný kurz a prejavíte súhlas s týmito VP.


3. Poplatok za kurz, storno podmienky

3.1. Aktuálny cenník jednotlivých kurzov v ponuke Let's play je dostupný na www.letsplaykids.sk/cennik alebo priamo v rezervačnom systéme.
Poplatok za kurz zahŕňa vstup do haly a prislúchajúcich priestorov, odborné vedenie kurzu ako aj zapožičanie pomôcok určených na výučbu počas kurzov.

3.2. Okamihom odoslania záväznej rezervácie sa účastník zaväzuje zaplatiť Let's play poplatok zvoleného kurzu. Ak sa na kurz prihlasujete prostredníctvom rezervácie podľa bodu 2.5 týchto VP, bude Vám do 2 dní odoslaná faktúra po úhrade bankovým prevodom.

3.3. Až okamihom úhrady poplatku za kurz máte právo účasti na Vami zvolenom kurze.
Let's play má právo neumožniť účasť na kurze, resp. vyučovacej hodine kurzu, účastníkovi, ktorý riadne neuhradil poplatok pred začatím kurzu, resp. danej vyučovacej hodiny kurzu.

3.4. Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa týchto VP, ak mu jeho zdravotný stav alebo dieťaťa neumožňuje účasť na kurze alebo ak sa rozhodol ďalej kurz neabsolvovať. V takom prípade je účastník povinný e-mailom alebo prostredníctvom rezervačného systému oznámiť Let's play ukončenie svojej účasti na kurze, pričom budú platiť nasledujúce storno podmienky:

3.4.1. Ak účastník doručí písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze, Let's play vráti účastníkovi zostávajúcu alikvotnú časť z ceny kurzu, ktorú účastník neabsolvuje a to prevodom na účet, ktorý účastník oznámi Let's play v lehote 10 dní odo dňa, kedy účastník oznámil ukončenie svojej ďalšej účasti na kurze.

Príklad: Účastník si zakúpi kurz Hrošíky I. (4 lekcie) za 50 €. Po 2 lekcii oznámi ukončenie kurzu.
Výpočet: 50/4*2= 25 €
Účastníkovi bude vrátených 25 € formou dobropisu.

3.4.2. Ak účastník doručí Let's play písomné oznámenie o ukončení svojej ďalšej účasti na kurze po absolvovaní viac ako 50% kurzu, Let's play nie je povinná vrátiť účastníkovi žiadnu časť zaplateného poplatku za kurz.

3.5. Účastník má nárok na vrátenie poplatku za kurz alebo jeho alikvotnej časti aj vtedy, ak účastník nemohol absolvovať kurz alebo jeho časť z dôvodov, ktoré preukázateľne zavinil Let's play. Účastník berie na vedomie, že sa môže stať, že vyučovacia hodina kurzu bude zrušená z dôvodu technickej príčiny haly, krátkodobého prerušenia prenájmu z dôvodu Let's play. V takýchto prípadoch účastníkovi kurzu nevzniká nárok na kompenzáciu za zrušenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak to bude možné, Let's play vyvinie úsilie, aby bolo možné takto zrušenú vyučovaciu hodinu nahradiť.


4. Neúčasť na lekcii

4.1. V prípade neúčasti na lekcii, je účastník povinný sa z konkrétnej lekcie odhlásiť 24 hodín pred začiatkom lekcie prostredníctvom rezervačného systému. Ak sa účastník neodhlási 24 hodín pred začiatkom lekcie, Let's play má nárok na odrátanie 1 lekcie z celkového počtu lekcii, ktoré si účastník zakúpil.

4.2. Účastník svoju neúčasť na lekcii oznamuje prostredníctvom rezervačného systému.


5. Práva a povinnosti Let's play a účastníka

5.1. Let's play sa zaväzuje zabezpečiť odborné vedenie kurzov prostredníctvom inštruktorov/trénerov/lektorov. Let's play môže účastníkom počas kurzu zapožičať pomôcky potrebné alebo vhodné pre daný kurz, resp. lekciu.
Účastník zodpovedá za poškodenie alebo zničenie zapožičaných pomôcok, ak sa s konkrétnym inštruktorom/lektorom/trénerom nedohodne inak.

5.2. Let's play vo vzťahu k neplnoletým účastníkom kurzu "Hrošíky I., II." , "Sloníky I., II." a "Levíky I., II.", resp. ním poverený inštruktor/lektor/tréner nepreberá zodpovednosť za účastníkov kurzu počas trvania lekcie, účastník má zakázané vstupovať do priestorov haly bez inštruktora/lektora/trénera) a pod.)

5.3. Účastníci kurzu sú povinní:

5.3.1. Počas kurzu sa riadiť pokynmi a odporúčaniami inštruktora/lektora/trénera;

5.3.2. Pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebieha kurz, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa;

5.3.3. Informovať Let's play alebo inštruktora/lektora/trénera kurzu, ak niektorý z neplnoletých účastníkov kurzu vyžaduje osobitnú starostlivosť alebo pomoc pri príprave na kurz (napr. usmernenie do šatne, uzamknutie skrinky a pod.);

5.3.4. Rešpektovať vedenie kurzu inštruktorom/lektorom/trénerom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu kurzu alebo konkrétnej vyučovacej hodiny.

5.4. Pri kurze "Hrošíky I., II." , "Sloníky I., II." a "Levíky I., II." SÚ RODIČIA PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA! v priestore haly aj budovy prevádzkovateľa .
Prevádzkovateľ nemá zodpovednosť za úrazy a nehody spôsobené nedbanlivosťou rodiča, resp. povereného sprievodu.

5.4.1. Do haly vstupuje rodič s dieťaťom až na pokyn lektora, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu.

5.5. Let's play si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na lekcii účastníkovi kurzu bez akéhokoľvek nároku na kompenzáciu, ak:
(i) stav účastníka podľa názoru inštruktora/lektora/trénera nie je vhodný pre účasť na kurze (zdravotný stav),
(ii) účastník počas lekcie alebo pred ňou svojím správaním ruší ostatných účastníkov kurzu alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania inštruktora/lektora/trénera alebo
(iii) z iných vážnych dôvodov.


6. Rôzne

6.1. Záväzným prihlásením sa na kurz, účastník:

6.1.1. Čestne vyhlasuje, že dieťa je zdravotne spôsobilé zúčastniť sa na pohybovom kurze; neprejavuje známky akútneho ochorenia, regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mu známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. Korona vírus, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Účastník si je vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä si je vedomý(á), že by sa dopustil(a)priestupku podľa § 56 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

6.1.2. Potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz a že zdravotný stav jeho dieťaťa nevyžaduje obmedzenie fyzickej záťaže.

6.1.3. Berie na vedomie, že v prípade nedodržania VP môže byť z kurzu alebo z vyučovacej hodiny vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;

6.1.4. Súhlasí, že Let's play môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy z kurzov pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka,

6.1.5. Vyslovuje súhlas s týmito VP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.2. Účastník kurzu berie na vedomie, že súvislosti so svojou činnosťou Let's play spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Let's play upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov ("Pravidlá ochrany osobných údajov"), ktorý je dostupný na našej stránke.
Zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii užívateľ udeľuje Let's play súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.

6.3. Všetky informácie sú kedykoľvek dostupné na webovej adrese www.letsplaykids.sk.

6.4. Tieto VP nadobúdajú účinnosť 15. 09. 2022 a vzťahujú sa na všetky kurzy, na ktoré bola podaná záväzná rezervácia.

6.5. Let's play je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VP alebo ich jednotlivé ustanovenia. V takom prípade sa Let's play zaväzuje zverejniť zmenené znenie VP na internetovej stránke www.letsplaykids.sk .

Nové znenie VP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia.